Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Algengar spurningar

Fæ ég undanþágu frá afborgun ef ég fer aftur í nám?

Við ákveðnar aðstæður er LÍN heimilt að veita undanþágu frá afborgun fari greiðandi námsláns aftur í nám:

 • Námsmaður þarf að vera innritaður í nám sem er viðurkennt sem lánshæft hjá LÍN, gildir líka þó námsmaður hyggist ekki sækja um nýtt námslán.
 • Sýna þarf fram á að námsárangur eða loknar einingar á síðasta misseri samsvari kröfum um lánshæfi. Undanþága er ekki veitt frá afborgun sem fellur á fyrsta misserið í nýju námi.
 • Undanþáguheimildin er hugsuð fyrir þá sem eru í verulegum fjárhagsörðugleikum og því er einnig miðað við ákveðið tekjuhámark.
  Sækja þarf um á Mitt LÍN.

 

Hafa fjölskylduaðstæður mínar áhrif á hve háa afborgun ég á að greiða?

Tekjur maka og fjöldi barna á framfæri lánþega hafa eingöngu áhrif á afborganir V-lána, en það eru lán sem tekin voru árið 1982 eða fyrr.

Hvað gerist ef ég greiði ekki afborgun?

Dráttarvextir falla á afborgun sem er ógreidd að liðnum eindaga. Ítrekunarbréf er sent til lánþega og síðan innheimtuviðvörun til bæði lánþega og ábyrgðarmanns (manna) lánsins. Frekari kostnaður vegna innheimtuaðgerða getur fallið á skuldina, sjá nánar um innheimtuferli LÍN.

 

Hvaða úrræði eru í boði hjá LÍN fyrir þá sem eiga í greiðsluerfiðleikum?

Undanþága frá einni afborgun í senn kemur til álita ef aðstæður eins og atvinnuleysi, barnsburður, veikindi, ástundun lánshæfs náms eða aðrar sambærilegar aðstæður valda fjárhagserfiðleikum. Sjá nánar um frestun afborgana.

 

Hve há er hver afborgun?

Árleg afborgun er tvíþætt: föst afborgun og tekjutengd afborgun.

Heildarafborgun hvers árs er 3,75% af tekjum fyrra árs, framreiknuðum miðað við breytingu á vísitölu neysluverðs frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári ((S- og G-lán).

Upphæðir afborgana eru mismunandi eftir lánaflokki. Sjá nánar reiknivél afborgana.

 

Hve lengi er ég að greiða lánið mitt upp?

Það fer eftir upphæð eftirstöðva lánsins og tekjum þínum. Sem dæmi má nefna að lánþegi með 3 milljón króna námslán og 4 milljón króna árstekjur hvert ár er 23 ár að greiða upp lánið með venjulegum afborgunum. Sjá reiknivél afborgana. Þess skal getið að unnt er að greiða upp lán hvenær sem er eða greiða inn á lán umfram venjulegar afborganir.

 

Hvenær byrja ég að borga?

Endurgreiðsla nýs láns hefst tveimur árum eftir námslok eins og þau eru skilgreind hjá sjóðnum, sjá grein 7.1 í úthlutunarreglum LÍN.

Gjalddagi fyrstu föstu greiðslunnar er 30. júní tveimur árum eftir námslok. Dæmi; ef námsmaður hefur síðast verið í lánshæfu námi vorið 2018 er fyrsta afborgun 30. júní 2020.

Fyrsta tekjutengda afborgunin er 1. september sama ár.

Eftir fyrsta afborgunarárið er gjalddagi föstu greiðslunnar alltaf 1. mars ár hvert.

Þarf að sækja um undanþágu á hverju ári?

Greiðendur sem óska eftir undanþágu frá fastri afborgun vegna verulegra fjárhagsörðugleika sem orsakast af veikindum, námi, örorku eða öðru verða að sækja um á hverju ári.
Ef viðkomandi greiðanda reiknast tekjutengd afborgun í september og ástæður sem valda verulegum fjárhagsörðugleikunum eru enn fyrir hendi þarf að sækja um undanþágu einnig þá.

 • Sótt er um á Mitt LÍN  og þar kemur einnig fram hvaða gögn þurfa að fylgja umsókninni.
 • Sækja má um undanþáguna í allt að 60 daga frá gjalddaga, betra er þó að ganga frá því fyrir gjalddagann.

Hvernig virkar innheimtuferlið?

Greiðsluseðlar eru ekki sendir út nema greiðandi óski sérstaklega eftir því.
Greiðendur sem hafa óskað eftir greiðsludreifingu hjá LÍN sjá greiðslurnar dreifðar í 6 mánuði í heimabankanum. Þeir borga þá hverja mánaðarafborgun í byrjun hvers mánaðar. ATH: Gjalddaganum 30. júní er þó aldrei dreift á meira en 2 mánuði.

Greiðendur geta einnig óskað eftir því að greiðslan verði skuldfærð í einu lagi á kreditkort eða verið í greiðsludreifingu hjá sínum banka.

Innheimtuferlið er annars á þessa leið:

Kröfur birtast í heimabönkum u.þ.b. 10 dögum fyrir gjalddaga. Greiðsluseðlar eru þá sendir út ef óskað hefur verið eftir þeim.

Ef ekki er greitt fer um milliinnheimtu til greiðanda og ábyrgðarmanna um 15 dögum eftir gjalddaga ef skuldin er þá enn ógreidd.

Séu enn ekki gerð skil fer krafan til milliinnheimtu 27 dögum eftir eindaga.

Ef milliinnheimta ber ekki árangur fer krafan áfram í löginnheimtu. Athygli er vakin á því að slíkar innheimtuaðgerðir hafa í för með sér stóraukinn kostnað.

Hvenær eru gjalddagar afborgana?

Gjalddagar eru tvisvar á ári.

 • Föst afborgun S-, R- og G-lána er 1. mars ár hvert.
 • Fyrsta afborgun af nýjum lánum er þó 30. júní. Það á aðeins við um fyrsta afborgunarárið.
 • Föst afborgun V-lána (1976-1982) er 1. júlí ár hvert.
 • Tekjutengd afborgun er 1. september ef um S-, R- eða G-lán er að ræða en 1. nóvember af V-lánum.

Þegar tekjutengda afborgunin er fundin er í öllum tilfellum reiknað ákveðið hlutfall af tekjum fyrra árs, uppfært með vísitölubreytingum á milli tekjuárs og innheimtuárs. Upphæð föstu afborgunarinnar er dregin frá þeirri tölu sem þá kemur út. Sú upphæð sem eftir stendur þá er tekjutengda afborgunin.

Ef tekjur eru lágar er ekki víst að greiðendum reiknist tekjutengd afborgun. Sjá dæmi um greiðslur.

Tekjutengda afborgunin, hvenær liggur hún fyrir?

Tekjutengda afborgunin er með gjalddaga 1. september (1. nóvember ef V-lán). Upphæðin ræðst af tekjustofni lánþegans árið á undan. LÍN reiknar tekjutengdu afborgunina eftir að skattálagning RSK liggur fyrir. Við útreikninginn er tekjustofninn margfaldaður með hlutfallslegri breytingu á vísitölu frá 1. júlí á tekjuöflunarárinu til 1. júlí á endurgreiðsluárinu.

Lánþegi getur hvenær sem er áætlað upphæð afborgunar sinnar með því að setja viðeigandi forsendur inn í Reiknivél afborgana.