Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Algengar spurningar

Fæ ég undanþágu frá afborgun ef ég fer aftur í nám?

Við ákveðnar aðstæður er LÍN heimilt að veita undanþágu frá afborgun fari greiðandi námsláns aftur í nám:

 • Námsmaður þarf að vera innritaður í nám sem er viðurkennt sem lánshæft hjá LÍN, gildir líka þó námsmaður hyggist ekki sækja um nýtt námslán.
 • Sýna þarf fram á að námsárangur eða loknar einingar á síðasta misseri samsvari kröfum um lánshæfi. Undanþága er ekki veitt frá afborgun sem fellur á fyrsta misserið í nýju námi.
 • Undanþáguheimildin er hugsuð fyrir þá sem eru í verulegum fjárhagsörðugleikum og því er einnig miðað við ákveðið tekjuhámark.
 • Sækja þarf um á Mitt LÍN.

 

Hafa fjölskylduaðstæður mínar áhrif á hve háa afborgun ég á að greiða?

Tekjur maka og fjöldi barna á framfæri lánþega hafa eingöngu áhrif á afborganir V-lána, en það eru lán sem tekin voru árið 1982 eða fyrr.

Hvað gerist ef ég greiði ekki afborgun?

Dráttarvextir falla á kröfu vegna afborgunar sem er ógreidd eftir eindaga, frá og með gjalddaga til greiðsludags. Innheimtuviðvörun er send til bæði lánþega og ábyrgðarmanna um 15 dögum eftir gjalddaga.

Ef ekki er brugðist við innheimtuviðvöruninni er krafan send til innheimtu, með tilheyrandi kostnaði.

Hvaða úrræði eru í boði hjá LÍN fyrir þá sem eiga í greiðsluerfiðleikum?

Undanþága frá einni afborgun í senn kemur til álita ef aðstæður eins og atvinnuleysi, barnsburður, veikindi, ástundun lánshæfs náms eða aðrar sambærilegar aðstæður valda fjárhagserfiðleikum. Sjá nánar um frestun afborgana.

 

Hve há er hver afborgun?

Árleg afborgun er tvíþætt: Föst afborgun og tekjutengd afborgun.

Heildarafborgun hvers árs af G- lánum er 3,75% af tekjum fyrra árs, framreiknuðum miðað við breytingu á vísitölu neysluverðs frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári. 

Heildarafborgun hvers árs af R-lánum er 4,75% af tekjum fyrra árs, framreiknuðum miðað við breytingu á vísitölu neysluverðs frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári.

Heildarafborgun hvers árs af S-lánum er 3,75% af tekjum fyrra árs, framreiknuðum miðað við breytingu á lánskjaravísitölu frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári.

Allir greiðendur fá þó fasta afborgun, óháð tekjum.

Upphæðir afborgana eru mismunandi eftir lánaflokki. Sjá nánar reiknivél afborgana.

 

Hve lengi er ég að greiða lánið mitt upp?

Fjárhæð lánsins og tekjur hvers og eins ráða því hve lengi er verið að greiða námslán upp, þar sem afborganir námslána eru tekjutengdar. Því er ekki fyrirfram ákveðinn fjöldi afborgana til uppgreiðslu á námslánum, eins og almennt er með hefðbundin skuldabréf.

Þú getur skoðað hve lengi þú ert að greiða upp þitt lán á reiknivél afborgana

Unnt er að greiða upp lán hvenær sem er eða greiða inn á lán umfram venjulegar afborganir.

Hvenær byrja ég að borga?

Endurgreiðslur námslána hefjast tveimur árum eftir námslok, eins og þau eru skilgreind hjá sjóðnum (sjá grein 7.1 í úthlutunarreglum LÍN).


Gjalddagi fyrstu föstu afborgunar af námslánum er almennt 30. júní tveimur árum eftir námslok. Dæmi: Ef námsmaður var síðast í lánshæfu námi vorið 2018 er fyrsta afborgun af námsláni hans 30. júní 2020. 

Gjalddagi fyrstu tekjutengdu afborgunar er 1. september sama ár, eins og almennt er. 
Eftir fyrsta afborgunarárið er gjalddagi föstu afborgunarinnar alltaf 1. mars ár hvert.

Þarf að sækja um undanþágu á hverju ári?

Greiðendur sem óska eftir undanþágu frá afborgunum námslána vegna verulegra fjárhagsörðugleika sem orsakast af veikindum, námi, örorku eða öðrum sambærilegum ástæðum verða að sækja um undanþágu fyrir hverja einstaka afborgun.

Ef greiðandi fær samþykkta undanþágu frá einni afborgun og aðstæður sem valda viðkomandi greiðanda verulegum fjárhagsörðugleikum eru enn til staðar þegar kemur að næstu afborgun, þarf einnig að sækja um undanþágu frá þeirri afborgun

 • Sótt er um undanþágu frá afborgun á Mitt LÍN, en þar kemur einnig fram hvaða gögn þurfa að fylgja umsókninni.
 • Umsóknarfrestur um undanþágu frá hverri afborgun er 60 dagar frá gjalddaga afborgunar.
 • Ekki er heimilt að taka við umsóknum til afgreiðslu eftir 60 daga frestinn frá gjalddaga.

Best er að sækja um undanþágu frá afborgun, áður en kemur að gjalddaga hennar, því umsókn um undanþágu frestar ekki innheimtu hennar.

Hvernig virkar innheimtuferlið?

Greiðsluseðlar eru ekki sendir út nema greiðandi óski sérstaklega eftir því.
Greiðendur sem hafa óskað eftir greiðsludreifingu hjá LÍN sjá greiðslurnar dreifðar í 6 mánuði í heimabankanum. Þeir borga þá hverja mánaðarafborgun í byrjun hvers mánaðar. ATH: Gjalddaganum 30. júní er þó aldrei dreift á meira en 2 mánuði.

Greiðendur geta einnig óskað eftir því að greiðslan verði skuldfærð í einu lagi eða dreift í 6 mánuði á kreditkort.

Innheimtuferlið er annars á þessa leið:

Kröfur birtast í heimabönkum u.þ.b. 10 dögum fyrir gjalddaga. Greiðsluseðlar eru þá sendir út ef óskað hefur verið eftir þeim.

Ef ekki er greitt er send innheimtuviðvörun til greiðanda og ábyrgðarmanna um 15 dögum eftir gjalddaga.

Séu enn ekki gerð skil fer krafan til milliinnheimtu 27 dögum eftir eindaga.

Ef milliinnheimta ber ekki árangur fer krafan áfram í löginnheimtu. Athygli er vakin á því að slíkar innheimtuaðgerðir hafa í för með sér stóraukinn kostnað.

Hvenær eru gjalddagar afborgana?

Gjalddagar eru tvisvar á ári.

 • Föst afborgun S-, R- og G-lána er 1. mars ár hvert.
 • Fyrsta afborgun af nýjum lánum er þó 30. júní. Það á aðeins við um fyrsta afborgunarárið.
 • Föst afborgun V-lána (1976-1982) er 1. júlí ár hvert.
 • Tekjutengd afborgun er 1. september ef um S-, R- eða G-lán er að ræða en 1. nóvember af V-lánum.

Þegar tekjutengda afborgunin er fundin er í öllum tilfellum reiknað ákveðið hlutfall af tekjum fyrra árs, uppfært með vísitölubreytingum á milli tekjuárs og innheimtuárs. Upphæð föstu afborgunarinnar er dregin frá þeirri tölu sem þá kemur út. Sú upphæð sem eftir stendur þá er tekjutengda afborgunin.

Ef tekjur eru lágar er ekki víst að greiðendum reiknist tekjutengd afborgun. Sjá dæmi um greiðslur.

Tekjutengda afborgunin, hvenær liggur hún fyrir?

Tekjutengda afborgunin er með gjalddaga 1. september (1. nóvember ef V-lán). Upphæðin ræðst af tekjustofni lánþegans árið á undan. LÍN reiknar tekjutengdu afborgunina eftir að skattálagning RSK liggur fyrir. Við útreikninginn er tekjustofninn margfaldaður með hlutfallslegri breytingu á vísitölu frá 1. júlí á tekjuöflunarárinu til 1. júlí á endurgreiðsluárinu.

Lánþegi getur hvenær sem er áætlað upphæð afborgunar sinnar með því að setja viðeigandi forsendur inn í Reiknivél afborgana.