Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Lánshæft nám

Háskólanám á Íslandi er lánshæft til framfærslu og skólagjalda, svo fremi sem það er skipulagt sem fullt nám í kennsluskrá skóla. Full nám er skilgreint sem 30 ECTS-einingar á misseri eða 60-ECTS einingar á hverju skólaári eða ígildi þess, sé um annað einingaform að ræða.


Sé 30 ECTS-eininga nám skipulagt á lengri tíma en einu misseri eða 90-ECTS eininga nám skipulagt á lengri tíma en 3 misserum er slíkt nám ekki lánshæft. Þetta á til dæmis við um 30 ECTS-eininga diplómanám á meistarastigi við Háskóla Íslands sem skipulagt er á tveimur misserum.


Heimilt er að veita skólagjaldalán til náms sem ekki er skipulagt sem fullt nám en þó að minnsta kosti 45 ECTS-einingar eða meira á hverju skólaári. Í slíku tilviki er þó aðeins lánað til skólagjalda en ekki framfærslu. Þetta á til dæmis við um 90 ECTS-eininga nám sem skipulagt er á tveimur árum, s.s. MBA nám.

 

LÍN veitir í vissum tilvikum lán til sérnáms á framhaldsskólastigi. Lánshæft sérnám á Íslandi er löggilt iðnnám og annað a.m.k. eins árs starfsnám á framhaldsskólastigi sem hlotið hefur staðfestingu ráðherra samkvæmt lögum nr. 92/2008 og uppfyllir að auki öll eftirtalin skilyrði:

  • Að námið hafi fengið jákvæða umsögn af viðkomandi starfsgreinaráði,

  • að námið sé ekki launað samkvæmt kjarasamningi umfram grunnframfærslu námslána á Íslandi, sbr. gr. 3.1.1 og 3.2,

  • að námslok séu á þriðja hæfnisstigi,

  • að sambærilegt nám sé almennt ekki í boði á háskólastigi á Íslandi. 

Farið er með nemalaun eins og aðrar tekjur samkvæmt reglum sjóðsins og koma þau til skerðingar á námsláni.

Almennt nám í framhaldsskóla til stúdentsprófs eða sambærilegs prófs er ekki lánshæft. Hins vegar geta framhaldsskólanemar átt rétt á jöfnunarstyrk ef þeir stunda nám fjarri heimahögum.

Listi yfir lánshæft sérnám á Íslandi.

Háskólanám við alþjóðlega viðurkennda háskóla erlendis er lánshæft með sömu skilyrðum og gilda um háskólanám á Íslandi. Miðað er við að gerðar séu sambærilegar inntökukröfur til nemenda og gerðar eru í háskólanámi hérlendis (stúdentspróf eða sambærilegt).

Sérnám erlendis er lánshæft ef um er að ræða fullt nám í að minnsta kosti eitt skólaár. Með sérnámi er átt við iðnnám, starfsnám og annað nám í skóla sem viðurkenndur er af menntamálayfirvöldum í viðkomandi landi en telst þó ekki til háskólanáms. Stjórn LÍN metur hvort sérnám erlendis teljist nægilega veigamikið hvað varðar uppbyggingu, inntökuskilyrði og starfsréttindi að námi loknu til að teljast lánshæft hjá sjóðnum.
 

Námsmönnum sem stunda nám erlendis ber að tilnefna umboðsmann sem búsettur er á Íslandi. Tilnefna skal umboðsmann á lánsumsókn. Allur bréfapóstur frá Lánasjóðnum er sendur á heimilisfang umboðsmanns eins og það er skráð í þjóðskrá. Hlutverk umboðsmanns er að annast mál námsmanns hjá LÍN sem námsmaður getur ekki sinnt sjálfur vegna dvalar erlendis.

Umboðsmaður hefur umboð frá námsmanni til að annast mál hans gagnvart Lánasjóðnum og getur undirritað gögn og skuldabréf fyrir hönd námsmannsins. Allt það er umboðsmaður gerir fyrir hönd viðkomandi námsmanns er gilt með sama hætti og námsmaður hafi gert það sjálfur.
Umboðið fellur niður þegar námsmaðurinn er hættur í námi erlendis.

 

 

Tungumálanám til undirbúnings háskólanáms getur verið lánshæft hjá sjóðnum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem tilgreind eru í grein 1.3.3 í úthlutunarreglum sjóðsins og lesa mér hér fyrir neðan:

1.3.3 Tungumálanám sem undirbúningsnám

Heimilt er að veita lán til tungumálanáms ef það er nauðsynlegur undirbúningur undir lánshæft nám í landi þar sem annað tungumál en enska og Norðurlandamál (annað en finnska) er talað.

Heimilt er að líta á undirbúningsnám í tungumálum sem nám á meistara- eða doktorsstigi, sbr. gr. 2.3.2 og 2.3.3, hafi námsmaður lokið grunnháskólanámi og hyggst stunda meistara- eða doktorsnám í sömu grein.

Ef námsmaður hefur áður fengið lán til að stunda nám í viðkomandi tungumáli er ekki veitt lán til undirbúningsnáms í tungumálum.

Hámarkseiningafjöldi sem veitt er lán til samkvæmt þessari grein, fer eftir viðkomandi tungumáli og er á bilinu 30-90 ECTS-einingar. Sjá nánar í fylgiskjali III.

Ef lánþegi skiptir um námsland að loknu tungumálanámi er honum synjað um aðstoð (námslán til framfærslu/skólagjalda) jafn lengi og hann naut aðstoðar í því námi. Fái námsmaður tungumálanámið metið til styttingar á nýju námi kemur það til styttingar á þeim tíma sem námsmaður á ekki rétt á aðstoð.

Lánshæfi undirbúningsnáms í tungumálum er háð því að um sé að ræða skipulagt nám sem talist getur nægjanlega veigamikið að því er varðar eðli og uppbyggingu að mati stjórnar sjóðsins (a.m.k. 15 kennslustundir á viku). Einungis er veitt lán einu sinni til undirbúningsnáms í tungumálum.

Áður en lán vegna undirbúningsnáms í tungumálum er afgreitt að fullu þarf að liggja fyrir staðfesting á inngöngu í lánshæft nám í sama landi.

Sækja um námslán